Categories
Блог

Mem-Lok супериорна колагена мембрана !

Mem-Lok ресорптивна колагена мембрана – што ја прави супериорна во однос на останатите мембрани од овој тип?

Во оралната хирургија и имплантологија многу често се јавува потребата од аугментација на коска со цел регенерација на коскени дефекти настанати од различни причини. Оваа тераписка процедура е особено корисна при планирање идни реставрации кои вклучуваат вградување дентални импланти, но кога во дадениот момент не постојат соодветни услови за тоа. Протоколите кои се однесуваат на водената коскена регенерација, покрај вградување вештачка коска, вклучуваат и поставување мембрана, чија основна цел е заштита на поставената коска и овозможување соодветна регенерација.

Потребни карактеристики.

На пазарот постојат различни типови мембрани, но од клучно значење е избраната мембрана да ги задоволува потребните стандарди и карактеристики, кои вклучуваат нејзина атхезија на ткивата без мобилност, спречување на разраснување на меко ткиво во коскениот дефект исполнет со коска, лесно работење и биокомпатибилност. Како и да е, технолошкиот напредок овозможува не само овие критериуми задолжително да постојат, туку и постојано да се подобруваат. Генерално, се претпочита примена на ресорптивните мембрани наспроти нересорптивните, поради немањето потреба од нивно отстранување и помалиот морбидитет кај пациентите.

Високо прочистени колагени влакна тип I.

Mem-Lok ресорптивната колагена мембрана е резултат на долгогодишни испитувања и примена на најсовремени методи за подобрување на карактеристиките и добивање посакуван резултат. Добиена е од високо прочистени колагени влакна тип I, што овозможува подолг период на ресорпција и оптимална коскена регенерација. Индикации за нејзина примена се: празни алвеоли после екстракција, синус лифт и синус аугментација, презервација на гребен, коскена аугментација околу импланти, коскени дефекти после одредени патолошки состојби, дехисценции и фенестрации.

Макромолекуларни пори, размена на нутриенти.

Mem-Lok мембраната се карактеризира со макромолекуларни пори кои овозможуваат транспорт и размена на нутритиенти кои се неопходни за соодветно заздравување и регенерација на ткивото, а во исто време низ нив не е овозможено преминување на клетки кои би интерферирале со овие процеси. Ова е од големо значење, ако се има предвид фактот дека постоењето и множењето на клетки од околните меки ткива порано или подоцна доведува до неуспех во коскеното аугментирање.

mem-lok05

26-38 недели период на ресорпција.

Една од клучните придобивки на Mem-Lok мембраната е зголемената стабилност по нејзиното фиксирање и сутурирање. Истражувањата покажале и до четири пати зголемен отпор по применета сила во однос на постоечките мембрани од овој тип, што се должи на густите колагени влакна инкорпорирани во нејзината структура. Покрај тоа, должината на ресорпцијата во in vivo истражувања кај Mem-Lok мембраната изнесувала од 26 до 38 недели, во споредба со 4 до 7 недели кај останатите испитувани мембрани. Овие резултати укажуваат на тоа дека продолжениот период на ресорпција ќе ја зголеми ефикасноста на мембраната како клеточна бариера, а со тоа ќе осигура и поефикасна регенерација.

Мемориски ефект.

Конечно, Mem-Lok мембраната е лесна за работа бидејќи одлично се адаптира на различни коскени дефекти, што само по себе е важно за обезбедување на интегритетот и волуменот на поставениот коскен материјал, а со тоа и за предвидување на позтивни тераписки резултати. Лабораториските испитувања и клиничките студии кои следат различни и многубројни случаи, покажуваат дека оваа мембрана моментално е супериорно решение во примената на аугментативните техники.

АВТОР: др Филип Конески.

Categories
Блог

Дентални импланти обработени со Laser-lok технологија – нов стандард во имплантологијата

Денталните импланти станаа многу популарен и успешен метод со кој се враќа функцијата и естетиката после губење на забите. Успехот се заснова на нивната способност да се интегрираат во коската и меките ткива, иако сè уште тој не изнесува 100%.

На почетокот, денталните импланти се изработувале со мазна површина, но подоцна се пристапило кон нејзина механичка обработка, со цел подобро осеоинтегрирање на имплантот, т.е. подобро поврзување со коскеното ткиво. Обработката ја зголемува површината неколкукратно, со што се овозможува многу поефикасна атхезија на клетки, фибрински матрикс, екстраклеточни матрикс компоненти, како и постабилна механичка врска, споредено со мазните површини.

Користејќи ги технолошките придобивки на модерното време, обработката на површината на имплантите постојано се усовршувала, па така, денес, врвен метод на ваква обработка претставува Laser-Lok технологијата.

Со оваа софистицирана технологија, преку ласерска аблација, на површината на имплантот се прават микроканали со големина од 8 до 12 микрони, што всушност ја претставува големината на клетките. Овие високо-конзистентни микроканали се оптимални за припојување и организација на остеобласти и фибробласти, клетки кои се одговорни за создавање коска и сврзно ткиво. Претходните методи на обработка (хемиски и механички) создаваа одредени нерамнини и канали на површината, но нивната големина и распоред сепак не беа целосно оптимизирани и контролирани.

Постојат голем број лабораториски и клинички истражувања кои ја проучувале оваа проблематика. Микроскопските испитувања покажале значително подобра врска меѓу имплантот и околната коска кога тој е обработен со Laser-lok технологијата, споредено со мазните импланти или оние обработени со други методи. Ова е поддржано и со клинички испитувања, кои покажуваат поголем период на успех на имплантите чија површина е обработена на ваков начин. Тоа се објаснува со поголемата стабилност и цврстата врска која започнува да се формира веднаш после поставувањето на имплантот во коската.

Еден од најголемите проблеми кои се јавуваат при терапијата со импланти е периимплантитисот, што претставува воспаление на ткивата околу имплантот, а тоа резултира и со губиток на коска. Постои и т.н. физиолошко губење на коска, кое се смета за нормален процес и истото е прифатливо, но треба да се предвиди пред спроведување на терапијата. Проблемот со периимплантитисот, меѓу другото, настанува и поради непостоење на соодветна заштитна бариера помеѓу имплантната површина и оралната празнина.

Со цел надминување на овој проблем, Laser-lok технологијата е примената и на површината на абатментот, т.е. делот кој се надоврзува на имплантот и врз кој се поставува идната протетичка конструкција. Со тоа се овозможуваат идеални услови за формирање сврзно-ткивна бариера, т.е. припојување и раст на соодветни сврзни клетки и ткиво, кое нема да овозможи директен контакт меѓу коската и оралната средина, т.е. бактериите, а со тоа и се намалува можноста за појава на воспаление и губиток на коска. Истражувањата покажале дека губитокот на коска кај поставените импланти кои се обработени со Laser-lok технологија е трипати помал, споредено со имплантите обработени со други методи. Значајно помал е и процентот на периимплантитис кај имплантите чии абатменти се обработени со Laser-lok.

Laser-lok технологијата, базирана на концептите на регенеративната медицина, овозможува поинакво ниво на клеточно однесување и организирање. Со тоа се менува и парадигмата за имплантната површина, а соодветните и релевантните научни истражувања покажаа дека клеточниот и ткивниот одговор сепак може да биде контролиран и попредвидлив, со што се зголемува и процентот на успех на имплантната терапија.

АВТОР: др Филип Конески.

Categories
Едукација

VESICA INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES

We are happy to be partner with Biohorizons International Symposium Series for 2016.

BIOHORIZONS International Symposium Series 2016

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey

Letter from the President and CEO of BioHorizons, Mr. R. Steven Boggan

Dear Clinicians,

Please join us on October 6-9, 2016 at the prestigious Rixos Sungate Hotel in Antalya, Turkey, for the BioHorizons International Symposium Series Turkey. The Symposium will address a wide range of dental implant controversies including hard and soft tissue regeneration, digital workflow and a variety of implant topics such as immediate loading, optimizing esthetic outcomes and complications management. The objective is to provide an invaluable learning experience and opportunity to spend quality time with your colleagues in a relaxing environment. Please do not hesitate to contact the Symposium staff if we can be of assistance. On behalf of BioHorizons and the UMG Uysal, thank you for your support of this program and we look forward to seeing you in Antalya!

R. Steven Boggan
President and CEO
BioHorizons

Main Speakers:

 • Marius Steigmann
 • Tomas Linkevicius
 • Alain Romanos
 • Hom-Lay Wang

Location:

All beauties of the world in one hotel…

rixos

Vesica Package Includes:

 • Name badge
 • Congress bag & giveaways
 • Coffee breaks, lunches and dinners
 • Welcome cocktail
 • Gala dinner
 • Attendance to scientific session
 • Attendance to exhibition hall
 • Certificate attendance
 • 3 night accommodation in an all-inclusive hotel
 • Airport / hotel transfers
 • Return flight Skopje – Antalya – Skopje
 • 6th of Oct – 9th of Oct 2016

ALL for FREE,

For purchased only  25  Laser-Lok Implants   with   3inOne Laser-Lok Abutment   of TLR family from   Aug 1st to   September 26th 2016.

Early registration discount of 5% for whole purchase made by  August 26th.

* other discounts are deferred.

Express your interest or questions: INFO@VESICA.MK and we will call you back with in 24hrs.

SPECIAL GUEST :

 

Special Guest Star Ferhat Gocer.

OFFICIAL AGENDA :

4

3

5

We warmly recommend:

8th of October 15:30 – 16:30 Personal Development and Personal Changes Çetin Yılmaz.

On the top, without compromise !