Categories
Блог

MinerOss XP®

minerossxp_intro

MinerOss XP®коскен ксенографт создаден за идеална аугментација

Коскената аугментација во оралната хирургија станува сè поупотребуван метод за надоместување на изгубената коска од различни причини. Насмевката за која се чинело дека е невозможно да се постигне поради ограничувања од биолошки аспект, со современите стоматолошки концепти станува реалност. Како дел од современите хируршки принципи, аугментирањето на коска стана неизбежно во денталната имплантологија, кога постоечките услови не дозволуваат поставување на имплантите поради коскен дефицит. Големите цистични лезии и другите промени кои настануваат после екстракција на забите исто така, често резултираат со ресорпција на коска, која ако не се надомести, доведува до сериозни естетски и функционални последици.

MinerOss XP® – минерален коскен матрикс со карактеристики на човечка коска

Scanning Electron Microscopy зголемено 25 пати.
SEM зголемено 25 пати.
Scanning Electron Microscopy зголемено 75 пати.
SEM зголемено 75 пати.

MinerOss XP® е коскен графт од групата ксенографтови, добиен со прочистување и отстранување на минералната структура од животинска коска. Главно се состои од калциум фосфат, а бидејќи е добиен од природна спонгиозна коска, неговата структура и потенцијал за остеокондукција и депозиција на нова коска се слични на оние кои ги поседува коската кај човекот. Доаѓа во форма на гранули со големина од 0,25 до 2 мм и се карактеризира со             микро и макроскопска порозна структура која го фаворизира создавањето и разраснувањето на ново коскено ткиво.

Зошто MinerOss XP® е идеален избор на ксенографт?

Затоа што in vitro и in vivo истражувањата базирани на морфолошки, хистолошки, имунохистохемиски, радиолошки и клинички анализи покажаа дека MinerOss XP® поседува подобри карактеристики во споредба со останатите производи од овој тип, и тоа во клучните сегменти важни за успех во аугментирањето. Ова пред сè се однесува на потенцијалот за стимулирање на создавањето нова коска и привлекување и миграција на клетки, како основен услов за соодветна коскена регенерација. Поголемиот потенцијал за депозиција на новосоздадена коска се должи на поголемите порозни простори во самиот графт, кои по неговото вградување ќе се пополнат со нова коска. Дополнително, овој ксенографт содржи повисок процент на големи партикли, споредено со останатите материјали, со што и просторите меѓу и во самите партикли се зголемуваат. Покрај макроскопските, MinerOss XP® се карактеризира и со микроскопски структурни нерамнини, со што се зголемува бројот на клетки кои се привлекуваат и мигрираат на посакуваното место.

Каде може да се употребува MinerOss XP®?

MinerOss XP® е индицирана во случаите на

  • аугментација или реконструкција на алвеоларниот гребен,
  • за пополнување на инфракоскени пародонтални дефекти,
  • како и дефекти настанати по ресекција на коренот, апикотомија или цистектомија,
  • пополнување на алвеолата по екстракција со цел презервација на алвеоларниот гребен,
  • подигање на подот на максиларниот синус,
  • пополнување пародонтални дефекти во комбинација со продукти кои се користат за водена ткивна и коскена регенерација,
  • како и за пополнување периимплантни дефекти во комбинација со водена коскена регенерација.

Биокомпатибилен, целосно безбеден и сертифициран материјал

MinerOss XP® успешно ги има поминато сите потребни тестирања со кои се потврдува неговата биокомпатибилност и безбедност. Овој материјал ги задоволува најстрогите критериуми и ги поседува сите безбедносни сертификати, издадени од соодветните институции во САД, кои се раководат исклучиво по строго пропишани протоколи. Неколкуте нивоа на тестирања ги вклучуваат анализите на физичките, хемиските и биолошките карактеристики, стабилноста, биокомпатибилноста, токсичноста, стерилноста и безбедноста на материјалот. MinerOss XP® е биокомпатибилен, нетоксичен, и непироген материјал. Целиот процес на производство, од земањето на коската, нејзиното прочистување со вода прочистена од ендотоксини, бактерии и хемиски адитиви, топлинскиот третман за депротеинизација, ситнењето и пакувањето, се одвива во строго контролирани услови. Крајниот производ се стерилизира со гама зраци и истиот е наменет за еднократна употреба. Секоја вирусна или друга микробна контаминација целосно се инактивира во процесот на производство, така што преносот на какви било агенси не е можен.

Како се употребува MinerOss XP®?

По поставувањето соодветна индикација за материјалот и создавањето хируршки услови за негова апликација, потребно е внимателно да се отстрани целото гранулационо ткиво на местото на аугментација кое би можело да интерферира со процесот на регенерација. MinerOss XP® може да се измеша со коскен коагулум, крв од пациентот, физиолошки раствор или автогена коска и потоа се поставува на потребното место, и тоа на добро васкуларизирана коска, а доколку станува збор за кортикална коска, истата се препорачува да се перфорира. Апликацијата на графтот треба да се направи лесно, со стерилен инструмент, со тоа што треба да се избегне притискање и преполнување на дефектот, бидејќи со тоа ќе се наруши спонгиозната градба на графтот, потребна за соодветно создавање на нова коска. Мукопериосталниот флап најдобро е да се сутурира и да се постигне примарно затворање, а доколку тоа не е можно, се препорачува негова понатамошна имобилизација или поставување биоресорптивна мембрана.

Добивањето посакувани резултати кои значат и создавање соодветни услови за понатамошен третман се императив кој е поставен при создавањето на овој производ. Познавањето на процесите и принципите врз кои се потпира коскената регенерација и факторите кои влијаат врз неа во значајно влијае врз изборот на материјалот со кој ќе се пристапи кон реализација на поставената цел. Бидејќи крајната цел на аугментативната терапија е создавање ново коскено ткиво со минимална количина на графт кој ќе остане интегриран после регенерацијата, наведените карактеристики на MinerOss XP®, поддржани со релевантни анализи и потврдени од авторитетни институции, го прават идеален избор на ксенографт во оралната, пародонталната и максилофацијалнанта хирургија.

Автор: др Филип Конески

Categories
Блог

PTFE Coreflon Сутури

corefflonT03

PTFE Coreflon сутури за минимално инвазивна орална хирургија– задолжителен дел во хируршкиот сет

Соодветното зараснување на раните по орално-хируршките интервенции е еден од клучните фактори кои го условуваат нивниот успех. Поставувањето сутури е неизбежен, а често и финален дел на голем број орално-хируршки интервенции. Воспалителните и инфективните компликации, како и естетските проблеми кои можат да се јават во постоперативниот тек, покрај другите фактори, може да бидат предизвикани и да зависат од сутурите, па затоа нивниот избор и почитувањето на техниките и правилата за нивно поставување е од голема важност.

Ресорптивни vs. нересорптивни сутури

На пазарот постојат различни типови сутури, во зависност од материјалот од кој се изработени. Главно, се делат на ресорптивни и нересорптивни. Ресорптивните сутури подлежат на разградба под дејство на ензими кои постојат и се создаваат во самите ткива, па по одреден период комплетно се разградуваат, така што не е потребно нивно отстранување. Нересорптивните сутури пак, е потребно да се отстранат по периодот на заздравување, бидејќи се изработени од материјал кој не може да биде разграден од ензими. Тука спаѓаат сутурите изработени од полиамид (најлон), полипропилен (пролен), полиетилен, поливинилиден флуорид, свила, памук, како и политетрафлуороетилен (PTFE).

Иако ресорптивните сутури игледаат поприфатливи поради отсуството на потребата од нивно отстранување, во оралната хирургија се препорачува употребата на нересорптивни сутури. Тоа е така поради големата акумулација на бактериски плак на ресорптивните сутури, кој може да предизвика воспаление, брзото попуштање на силата на врзување поради процесите на разградба, како и ризикот од пенетрација на микроби и појава на инфекција. Од друга страна, нересорптивните сутури не пропуштаат течности и други материи, а акумулацијата на бактериски плак е минимална.

Сепак, нересорптивните сутури покажуваат и одредени слабости, па оттаму и разнобразноста во материјалите од кои се изработени. Главно, проблемите се однесуваат на недоволната флексибилност на влакната и неможноста за адаптација на различен волумен на ткиво. Поради нивната ригидност, не се секогаш добро прифатени од страна па пациентите, а понекогаш може да направат и иритација и оштетувања на ткивата.

PTFE Coreflon сутури

Сутурите изработени од политетрафлуороетилен (PTFE) се лансирани пред неколку децении, и тогаш биле наменети за интервенции во кардиоваскуларната хирургија, поради биокомпатибилните карактеристики кои ги поседуваат. Денес, PTFE сутурите се достапни и во оралната хирургија, како dPTFE Coreflon, монофиламентни, нересорптивни сутури.

Мазни површини, флексибилност и заштита на раната

Coreflon сутурите се карактеризираат со мазни површини, што е од голема важност за лесно поминување низ ткивата и отсуство на нивна иритација и повреда, бидејќи ткивата во усната празнина се многу осетливи. Имаат флексибилност која е значајна за правилно и одлично ткивно спојување и фиксирање, независно од волуменот на ткивото, кој може да се менува во различните фази на заздравувањето на раната. Конечно, PTFE Coreflon сутурите не претставуваат место за атхезија на плак и бактерии, бидејќи за разлика од првичните PTFE сутури, на површината немаат микропори кои би претставувале место за задршка на микроби, а со ова се обезбедува максимална заштита на раната.

 

Овие карактеристики на Coreflon сутурите ги прават идеални за примена во оралната хирургија, а особено во минимално инвазивната орална и пародонтална хирургија, имплантната хирургија и оние интервенции кои вклучуваат аугментација на коска и поставување заштитни мембрани. Поради мекоста и прилагодливоста, овие сутури гарантира максимален бенефит од спроведената терапија.

coreflon02 coreflon01

Приказ 1. Сутурирање со Coreflon сутура после екстракција и имплантација

coreflon03 coreflon04

Приказ 2. Поставена мембрана и нејзино сутурирање со Coreflon сутура

Дополнителни карактеристики

Техничките карактеристики на Coreflon сутурите дополнително го подобруваат и олеснуваат работењето со нив. Иглата може да биде со округол или рамен пресек и во различна должина, а дебелината на конецот се движи од 3-0 до 6-0. Должината на конецот изнесува 55 цм. Црната боја на иглата ја зголемува видливоста при манипулација во меките ткива, а спојот на иглата со конецот е речиси незабележлив, со што уште повеќе се намалува траумата на ткивата. Препорачаниот чвор е според правилото 3-2-2, со што се добива стабилно врзување кое според клиничките искуства останува исто до крајот на терапијата. Најчесто сутурите се отстрануваат по 7 дена од нивното поставување.

coreflon05

Искуствата на клиничарите кои работат со Coreflon сутурите се исклучително позитивни. Не се свиткуваат, не се заплеткуваат, а како најпозитивна придобивка се посочува нивната можност за прилагодување на променливиот волумен на ткивото, што ги прави т.н. „паметни“ сутури. Земајќи ги предвид сите карактеристики и искуства, со сигурност може да се каже дека еднаш применети, PTFE Coreflon сутурите стануваат задолжителен дел од хируршкиот сет на секој орален хирург.

coreflonT02