Categories
Блог Едукација За доктори

ACADEMIA IMPLANTOLOGIA

Akredituar nga Oda e Stomatologëve të Kosovës

 

ORGANIZUAR NGA F DENTAL
PRISHTINE, R. KOSOVA
MARS 2018

Mbështetur nga: IPSH Nova Dental Kirurgij, Vesica Implantet.

 

DETALET:

 

00383(49)278500
Fisnik Aliu
F-DENTAL
fdental01@gmail.com

Surgical-Education

PLAN I EDUKIMIT

Moduli i parë

Bazat e Implantologjisë me punë praktike

30 Mars –Dita e Parë

Bazat e terapisë me implante
9.00-11:30
Leksion hyrës
Qasje historike
Qasje inxhinierike
Keqkuptime dhe paradigma rreth implanteve
Bazat e kirurgjisë orale dhe implantologjisë
11:30-12.00-Pauzë për  kafe
12.00-14:30
Anatomia e kokës dhe qafës
Topografia kirurgjikale
Sterilizimi, sepsa dhe asepsa
Diagnostikimi, trajtimi dhe planifikimi i terapisë implantologjike
Indikacionet dhe kundërindikacionet për vendosjen e implanteve
Komplikimet në kirurgji dhe implantologji
14:30-15:30-Dreka
15:30
Puna Praktike
Kirurgjia implantologjike, hyrje
Përgatitja e pacientit për ndërhyrje kirurgjikale
Teknikat e incizioneve kirurgjikale dhe flapeve mukoperiostale
Teknikat e vendosjes së implantit
Punë me nofulla shtazore

31 Mars –Dita e Dytë

Implanto-protetika
9.00-11:30
Hyrje në protokolet implanto-protetikore
Vendosja e implanteve në nofulla plastike
11:30-12.00-Pauzë për  kafe

12.00-14:30-Pune Praktike
Punë me tapa shëruese (gingivalformera)
Marrja e masës mbi implante dhe puna me transfera
Përpunimi i kurorave të përkohshme dhe të përhershme
14:30-15:30-Dreka

15:30
Forumi: Hapur në lidhje me dështimet në implantologji

1 Prill- Dita e 3-të

Kirurgji për së gjalli ne Ordinancen Nova dental -Shkup
9.00-11:30
Implantime ne paciente ne maksille te cilet do te percjellen permes telekamerave direkt ne sallen e mbajtjes te kurseve ne Hotel Sirius ne Prishtine nga Ordinancen Nova dental -Shkup
11:30-12.00-Pauzë për  kafe
12.00-14:30
Implantime ne paciente ne mandibulle  te cilet do te percjellen permes telekamerave direkt ne sallen e mbajtjes te kurseve ne Hotel Sirius ne Prishtine nga Ordinancen Nova dental -Shkup
14:30-15:30-Dreka

15:30
Forumi i Hapur në lidhje me metodat te cilat aplikohen  në implantologji

1    PRILL 2018 – IMPLANTOLOGJI DHE PROTETIKË

1.1    Dita e 1-rë – Trajtimi i padhëmbësisë së pjesshme dhe të plotë

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Terapia implantare e pacientëve me padhëmbësi të pjesshme
Terapia implantare e pacientëve me padhëmbësi të plotë
Parimet biomeknaknike në implantologji
Komplikimet në implanto-protetikë dhe zgjidhja e tyre

1.1.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Punë me pacientë
Hapja e implanteve
Matja e osteointegrimit
Vendosja e tapave shëruese
Aspektet radiologjike të planifikimit të terapisë implantologjike

1.2    Dita e 2-të – Teknikat protezike

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Teknikat e marrjes masës
Teknika me lugë të hapur
Teknika me lugë të mbyllur
Materiale për marrjen e masës
Prova e konstruksioneve protezike
Dorëzimi i konstruksioneve protezike

1.2.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Punë me pacientë
Marrja e masës me lugë të hapur
Teknika e transferimit të implanteve
Prova e konstruksionit protezik
Cementimi i konstruksionit protezik

2    Maj 2018 – Augmentimi

2.1    Dita e 1-rë – Augmentim

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Bazat e augmentimit, konceptet, ndarja dhe klasifikimet
Indikacionet për augmentim
Preservimi i alveolës
Rigjenerimi i udhëzuar kockor
Crestal Split teknika për zgjërimin e kreshtës alveolare
Rigjenerimi kockor me autograft

2.1.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Punë me kocka shtazore
Ekstrakcioni dhëmbit dhe prezervimi alveolës me material ksenograft
Vendosja e implantit me regjenerim kockor të udhëzuar
Split tekinka e vendosjes së implantit
Marrja e graftit nga zona të afërta dhe graftimi i defektit kockor

2.2    Dita e 2-të – Kirurgjipërsëgjalli

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Punë me pacientë
Nxjerrja e dhëmbit dhe prezervimi i alveolës
Vendosja e implantit dhe augmentimi GBR (Guided Bone Regeneration) – rigjenerimi udhëzuar kockor
Vendosja e graftit kockor
Split teknika dhe vendosja e implanteve

3    Qershor, 2018– Kirurgji e sinusit

3.1    Dita 1-rë – Kirurgjia e sinusit maksilar

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Anatomia dhe kirurgjia topografike e sinusit maksilar
Diagnoza dhe kriteret për operim të sinusit
Analiza rentgengrafike dhe plani trajtimit
Teknikat kirurgjikale për Sinus Lift të mbyllur
Protokollet kirurgjikale për teknikat e Sinus Lift-it të mbyllur
Integrimi i implantit në sinus
Implantimi imediat dhe mediat gjatë kirurgjisë së sinus lift-it?
Rehabilitimi protesik
Komplikimet gjatë kirurgjisë së sinusit maksilar dhe zgjidhja e tyre

3.1.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Teknikat e preparimit të fantom nofullave
Teknikat e preparimit të vezëve të pulës
Instrumentet kirurgjikale

3.1.2    Punë praktike

Punë me nofulla shtazore
Incizionet dhe flapi mukoperiostal
Trepanimi për qasje anësore në sinus
Ngritja e membranës
Vendosja e ksenograftit dhe membranës së kolagjenit
Vendosja e sutures

3.2    Dita e 2-të – Punë me pacientë

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Operimi i sinusit maksilar për metodën e mbyllur
Operimi i sinusit maksilar për metodën e hapur

4    Korrik 2018 Radiografia dhe implantologjia e udhëzuar

4.1    Ditë e 1-rë

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Anatomia dhe variacionet topografike të maksilës dhe mandibulës
Diagnoza dhe plani trajtimit implantologjik
Bazat e rentgengrafisë, parimet dhe teknikat e grafive

4.1.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Inçizimi pacientin me tomograf
Rekonstruimi i maksilës dhe mandibulës
Analiza e RTG grafive
Planifikimi dhe vendosja e implanteve
Protokoli për prëgaditjen e udhëzuesit kirurgjik (Guided Surgery)

4.2    Dita 2-të – Implantologjia e udhëzuar

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Protokolet kirurgjikale dhe parimet e implantologjisë së udhëzuar kompjuterike
Kompletet kirurgjikale për punë
Rehabilitimi protesik
Komplikimet dhe zgjidhja e tyre

4.2.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Përpunimi dhe vendosja e udhëzuesit kirurgjik
Vendosja e implanteve me udhëzues kirurgjik në fantom nofulla

5    Shtator 2018 Punë me pacientë

5.1    Dita e 1-rë

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Pranimi pacientit me padhëmbësi totale
Përpunimi i 3D grafisë
Analiza dhe plan terapia
Përpunimi i udhëzuesit kirurgjik
Vendosja e udhëzuesit kirurgjik në gojën e pacientit dhe fiksimi i tij
Vendosja e implanteve
Ngarkesa imediate e implanteve

5.2    Dita e 2-të – FORUM

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Forum: “Gjithçka rreth implantologjisë“
Ç’farë mësuam
Sfidat
Synime të reja

front