Протетика

SPIRALOCK

Spiralock® is a superior fastening technology ideally suited for threaded joint applications subjected to heavy shock and vibration,

Дентални протетски техники

Поставување на BioHorizons дентални импланти со естетски Laser-Lok абатменти Естетските абатменти со Laser-Lok површина се користат да создадат

TeethXpress

TeethXpress е стабилен биомеханички протокол за третман на пациенти со беззабост, без употреба на скапи CT, хируршки алати или ангулирани абатменти. BioHorizons Tapered implants сo Laser-Lok технологијата нуди исклучителна првична стабилност за имедијатно оптоварување. Кратките Laser-Lok импланти се поставуваат во дисталната зона за максимално заздравување, со што се избегнува пресадување на коска или употреба на

Multi-unit

Multi-unit abutment системот на BioHorizons овозможува поставување имплант дури и при најтешки случаи на беззабост кај пациентите. Со

3inOne Абатмент

3inOne абатментот е нај-функционалниот на пазарот, а поради своите три успешни функции: Монтирање на имплант Отепчаточен трансфер Финален абатмент Може да се порача одделно или во комплет со Tapered Internal импланти.                                                                                Implant mount for delivering the implant to the surgical site Closed tray

Simple solutions

По огромниот успех на Laser-Lok технологијата, овозможена од BioHorizons за имплантите, компанијата започна да работи во нова насока, имено, примена на оваа технологија врз абатментите. Абатментите Simple Solutions со Laser-Lok површина се специјално создадени за да можат да бидат истовремно поставени со имплантот и да останат таму до крајното поставување. Тоа го подпомага заздравувањето и