Categories
Блог Едукација За доктори

ACADEMIA IMPLANTOLOGIA

Akredituar nga Oda e Stomatologëve të Kosovës

 

ORGANIZUAR NGA F DENTAL
PRISHTINE, R. KOSOVA
MARS 2018

Mbështetur nga: IPSH Nova Dental Kirurgij, Vesica Implantet.

 

DETALET:

 

00383(49)278500
Fisnik Aliu
F-DENTAL
fdental01@gmail.com

Surgical-Education

PLAN I EDUKIMIT

Moduli i parë

Bazat e Implantologjisë me punë praktike

30 Mars –Dita e Parë

Bazat e terapisë me implante
9.00-11:30
Leksion hyrës
Qasje historike
Qasje inxhinierike
Keqkuptime dhe paradigma rreth implanteve
Bazat e kirurgjisë orale dhe implantologjisë
11:30-12.00-Pauzë për  kafe
12.00-14:30
Anatomia e kokës dhe qafës
Topografia kirurgjikale
Sterilizimi, sepsa dhe asepsa
Diagnostikimi, trajtimi dhe planifikimi i terapisë implantologjike
Indikacionet dhe kundërindikacionet për vendosjen e implanteve
Komplikimet në kirurgji dhe implantologji
14:30-15:30-Dreka
15:30
Puna Praktike
Kirurgjia implantologjike, hyrje
Përgatitja e pacientit për ndërhyrje kirurgjikale
Teknikat e incizioneve kirurgjikale dhe flapeve mukoperiostale
Teknikat e vendosjes së implantit
Punë me nofulla shtazore

31 Mars –Dita e Dytë

Implanto-protetika
9.00-11:30
Hyrje në protokolet implanto-protetikore
Vendosja e implanteve në nofulla plastike
11:30-12.00-Pauzë për  kafe

12.00-14:30-Pune Praktike
Punë me tapa shëruese (gingivalformera)
Marrja e masës mbi implante dhe puna me transfera
Përpunimi i kurorave të përkohshme dhe të përhershme
14:30-15:30-Dreka

15:30
Forumi: Hapur në lidhje me dështimet në implantologji

1 Prill- Dita e 3-të

Kirurgji për së gjalli ne Ordinancen Nova dental -Shkup
9.00-11:30
Implantime ne paciente ne maksille te cilet do te percjellen permes telekamerave direkt ne sallen e mbajtjes te kurseve ne Hotel Sirius ne Prishtine nga Ordinancen Nova dental -Shkup
11:30-12.00-Pauzë për  kafe
12.00-14:30
Implantime ne paciente ne mandibulle  te cilet do te percjellen permes telekamerave direkt ne sallen e mbajtjes te kurseve ne Hotel Sirius ne Prishtine nga Ordinancen Nova dental -Shkup
14:30-15:30-Dreka

15:30
Forumi i Hapur në lidhje me metodat te cilat aplikohen  në implantologji

1    PRILL 2018 – IMPLANTOLOGJI DHE PROTETIKË

1.1    Dita e 1-rë – Trajtimi i padhëmbësisë së pjesshme dhe të plotë

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Terapia implantare e pacientëve me padhëmbësi të pjesshme
Terapia implantare e pacientëve me padhëmbësi të plotë
Parimet biomeknaknike në implantologji
Komplikimet në implanto-protetikë dhe zgjidhja e tyre

1.1.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Punë me pacientë
Hapja e implanteve
Matja e osteointegrimit
Vendosja e tapave shëruese
Aspektet radiologjike të planifikimit të terapisë implantologjike

1.2    Dita e 2-të – Teknikat protezike

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Teknikat e marrjes masës
Teknika me lugë të hapur
Teknika me lugë të mbyllur
Materiale për marrjen e masës
Prova e konstruksioneve protezike
Dorëzimi i konstruksioneve protezike

1.2.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Punë me pacientë
Marrja e masës me lugë të hapur
Teknika e transferimit të implanteve
Prova e konstruksionit protezik
Cementimi i konstruksionit protezik

2    Maj 2018 – Augmentimi

2.1    Dita e 1-rë – Augmentim

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Bazat e augmentimit, konceptet, ndarja dhe klasifikimet
Indikacionet për augmentim
Preservimi i alveolës
Rigjenerimi i udhëzuar kockor
Crestal Split teknika për zgjërimin e kreshtës alveolare
Rigjenerimi kockor me autograft

2.1.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Punë me kocka shtazore
Ekstrakcioni dhëmbit dhe prezervimi alveolës me material ksenograft
Vendosja e implantit me regjenerim kockor të udhëzuar
Split tekinka e vendosjes së implantit
Marrja e graftit nga zona të afërta dhe graftimi i defektit kockor

2.2    Dita e 2-të – Kirurgjipërsëgjalli

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Punë me pacientë
Nxjerrja e dhëmbit dhe prezervimi i alveolës
Vendosja e implantit dhe augmentimi GBR (Guided Bone Regeneration) – rigjenerimi udhëzuar kockor
Vendosja e graftit kockor
Split teknika dhe vendosja e implanteve

3    Qershor, 2018– Kirurgji e sinusit

3.1    Dita 1-rë – Kirurgjia e sinusit maksilar

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Anatomia dhe kirurgjia topografike e sinusit maksilar
Diagnoza dhe kriteret për operim të sinusit
Analiza rentgengrafike dhe plani trajtimit
Teknikat kirurgjikale për Sinus Lift të mbyllur
Protokollet kirurgjikale për teknikat e Sinus Lift-it të mbyllur
Integrimi i implantit në sinus
Implantimi imediat dhe mediat gjatë kirurgjisë së sinus lift-it?
Rehabilitimi protesik
Komplikimet gjatë kirurgjisë së sinusit maksilar dhe zgjidhja e tyre

3.1.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Teknikat e preparimit të fantom nofullave
Teknikat e preparimit të vezëve të pulës
Instrumentet kirurgjikale

3.1.2    Punë praktike

Punë me nofulla shtazore
Incizionet dhe flapi mukoperiostal
Trepanimi për qasje anësore në sinus
Ngritja e membranës
Vendosja e ksenograftit dhe membranës së kolagjenit
Vendosja e sutures

3.2    Dita e 2-të – Punë me pacientë

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Operimi i sinusit maksilar për metodën e mbyllur
Operimi i sinusit maksilar për metodën e hapur

4    Korrik 2018 Radiografia dhe implantologjia e udhëzuar

4.1    Ditë e 1-rë

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Anatomia dhe variacionet topografike të maksilës dhe mandibulës
Diagnoza dhe plani trajtimit implantologjik
Bazat e rentgengrafisë, parimet dhe teknikat e grafive

4.1.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Inçizimi pacientin me tomograf
Rekonstruimi i maksilës dhe mandibulës
Analiza e RTG grafive
Planifikimi dhe vendosja e implanteve
Protokoli për prëgaditjen e udhëzuesit kirurgjik (Guided Surgery)

4.2    Dita 2-të – Implantologjia e udhëzuar

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Protokolet kirurgjikale dhe parimet e implantologjisë së udhëzuar kompjuterike
Kompletet kirurgjikale për punë
Rehabilitimi protesik
Komplikimet dhe zgjidhja e tyre

4.2.1    Punë praktike

Filloni në orën 15:30
Përpunimi dhe vendosja e udhëzuesit kirurgjik
Vendosja e implanteve me udhëzues kirurgjik në fantom nofulla

5    Shtator 2018 Punë me pacientë

5.1    Dita e 1-rë

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Pranimi pacientit me padhëmbësi totale
Përpunimi i 3D grafisë
Analiza dhe plan terapia
Përpunimi i udhëzuesit kirurgjik
Vendosja e udhëzuesit kirurgjik në gojën e pacientit dhe fiksimi i tij
Vendosja e implanteve
Ngarkesa imediate e implanteve

5.2    Dita e 2-të – FORUM

Filloni në orën 9:00
Pushimkafenëorën 11:30
Pushimi i drekësnëorën 14:30
Forum: “Gjithçka rreth implantologjisë“
Ç’farë mësuam
Sfidat
Synime të reja

front

Categories
Блог Едукација За доктори

Implantologia Forum

We are happy to invite you on our second edition of the implantologia forum.

HOW TO REGISTER:

Fill in the form on the link:

https://goo.gl/forms/aqdLW08Y2I4jGzEC2

Or simply email us on: info@vesica.mk     just send your contacts and we will get back to you, or simply call us on +389 70 377720

or write us on twitter:@implantiMK or you know it facebook.com/vesica.mk

You pay only to cover the event expenses (equipment, venue, refreshment drinks). The event is non-profit, the lecturers are on pro-bono basis.

The idea of the forum is to talk all about implant dentistry. With special accent on complications, the hypothesis for solution and outcomes.

We believe it is great capital of each implantologist that is worth to be shared.

15h 30min 2.12.206 (Saturday) at Hotel and Spa SOLUN, Skopje center.

Entrance fee 600 MKD (VAT included).

Our Distinguished speakers that have confirmed their presence so far are:

dr. Hasim Saliu

dr. Andrejco Grncarovski

dr. Nedim Kasami

dr. Daniela Veleska-Stevkovska

Awaiting Confirmation.

And they will all present their most interesting, challenging and complicated case reports.

Details: info@vesica.mk / +389 70 377720

Video from the last forum:

   

Categories
Блог Едукација За доктори

Clinical Abstracts

Shortened list of BioHorizons clinical abstracts. Go to BioHorizons official site:

http://www.biohorizons.com/implant-study.aspx

Categories
Блог За доктори Импланти

Implant Materials

Fatigue testing is used in implant dentistry to determine the strength and longevity of an implant system. The governing standards are ISO 14801 – Dynamic Fatigue Test for Endosseous Dental Implants and U.S. FDA Class II Special Controls Guidance Document: Root-form Endosseous Dental Implants and Endosseous Dental Implant Abutments. Generally, larger diameter implants with thicker walls have higher strength and fatigue life than smaller diameter implants of the same material. In addition to the diameter size, the material type plays a major role in increasing the strength and fatigue limit of implants. The ability of titanium and titanium alloy to resist corrosion is a result of the formation of an insoluble and continuous titanium oxide (TiO2) layer on the surface (Figure 1). The titanium oxide layer prevents oxygen penetration, protects the material from any impurities and permits a compatible layer of biomolecules to attach. The excellent biocompatibility of titanium and titanium alloy is the result of the nature of this surface layer.

All BioHorizons titanium implants and prosthetic components are made from Ti-6Al-4V ELI (Grade 23), a higher-purity (“Extra- Low Interstitial”) version of Ti-6Al-4V. The lower limits of iron, carbon and oxygen (Table 1) improve ductility, fracture toughness, and fatigue crack propagation. This alpha-beta titanium alloy has superior damage and mechanical properties compared to pure titanium and standard grade Ti-6Al-4V. In comparison, Commercially Pure (CP) titanium comes in 4 Grades. The difference between Grade 1, which is fully annealed, and Grade 4 titanium is the amount of cold work performed to increase the strength (Table 2). While the tensile strength of CP titanium can be improved by a cold-work process, this procedure makes the material more brittle. Because of the complex loading found in implant dentistry, brittle failure of higher grades of CP titanium must be considered.

figure1

Figure 1. Formation of an insoluble titanium oxide layer on the surface of metal titanium

figure2

Table 1. Ti-6Al-4V ELI is a higher purity version of Ti-6Al-4V for improved ductility, fracture toughness and fatigue crack propagation.

* The percentage of titanium is determined by the difference

figure3

Table 2: Ti-6Al-4V ELI produces Ultimate Strength and Yield Strength greater than all 4 Grades of CP Titanium

Categories
Блог Едукација Протетика

SPIRALOCK

Spiralock® is a superior fastening technology ideally suited for threaded joint applications subjected to heavy shock and vibration, extreme temperatures, long hours of strenuous operation, and millions of loading cycles. This proprietary internal thread form, used in orthopedics and the aerospace industry, is incorporated in all BioHorizons Implants and features a unique 30° wedge ramp at the root of the thread that locks the abutment screw securely to the implant, and spreads the load throughout the entire threaded connection.
industry-applications-medical-dental
The Spiralock® thread configuration provides numerous advantages over standard thread designs:

1. Superior resistance to dynamic loading
2. Improved joint integrity
3. More evenly distributed load
4. Consistent reusability
5. Elimination of secondary locking devices

A conventional abutment screw V-thread is axially loaded versus a Spiralock® thread form that distributes the load radially. This uniform thread loading reduces load and stress concentration at the first engaged thread, significantly increases the strength of the connection and prevents fatigue failure.
spiralock

That is what distinguishes BioHorizons.

Categories
Блог

MinerOss XP®

minerossxp_intro

MinerOss XP®коскен ксенографт создаден за идеална аугментација

Коскената аугментација во оралната хирургија станува сè поупотребуван метод за надоместување на изгубената коска од различни причини. Насмевката за која се чинело дека е невозможно да се постигне поради ограничувања од биолошки аспект, со современите стоматолошки концепти станува реалност. Како дел од современите хируршки принципи, аугментирањето на коска стана неизбежно во денталната имплантологија, кога постоечките услови не дозволуваат поставување на имплантите поради коскен дефицит. Големите цистични лезии и другите промени кои настануваат после екстракција на забите исто така, често резултираат со ресорпција на коска, која ако не се надомести, доведува до сериозни естетски и функционални последици.

MinerOss XP® – минерален коскен матрикс со карактеристики на човечка коска

Scanning Electron Microscopy зголемено 25 пати.
SEM зголемено 25 пати.
Scanning Electron Microscopy зголемено 75 пати.
SEM зголемено 75 пати.

MinerOss XP® е коскен графт од групата ксенографтови, добиен со прочистување и отстранување на минералната структура од животинска коска. Главно се состои од калциум фосфат, а бидејќи е добиен од природна спонгиозна коска, неговата структура и потенцијал за остеокондукција и депозиција на нова коска се слични на оние кои ги поседува коската кај човекот. Доаѓа во форма на гранули со големина од 0,25 до 2 мм и се карактеризира со             микро и макроскопска порозна структура која го фаворизира создавањето и разраснувањето на ново коскено ткиво.

Зошто MinerOss XP® е идеален избор на ксенографт?

Затоа што in vitro и in vivo истражувањата базирани на морфолошки, хистолошки, имунохистохемиски, радиолошки и клинички анализи покажаа дека MinerOss XP® поседува подобри карактеристики во споредба со останатите производи од овој тип, и тоа во клучните сегменти важни за успех во аугментирањето. Ова пред сè се однесува на потенцијалот за стимулирање на создавањето нова коска и привлекување и миграција на клетки, како основен услов за соодветна коскена регенерација. Поголемиот потенцијал за депозиција на новосоздадена коска се должи на поголемите порозни простори во самиот графт, кои по неговото вградување ќе се пополнат со нова коска. Дополнително, овој ксенографт содржи повисок процент на големи партикли, споредено со останатите материјали, со што и просторите меѓу и во самите партикли се зголемуваат. Покрај макроскопските, MinerOss XP® се карактеризира и со микроскопски структурни нерамнини, со што се зголемува бројот на клетки кои се привлекуваат и мигрираат на посакуваното место.

Каде може да се употребува MinerOss XP®?

MinerOss XP® е индицирана во случаите на

  • аугментација или реконструкција на алвеоларниот гребен,
  • за пополнување на инфракоскени пародонтални дефекти,
  • како и дефекти настанати по ресекција на коренот, апикотомија или цистектомија,
  • пополнување на алвеолата по екстракција со цел презервација на алвеоларниот гребен,
  • подигање на подот на максиларниот синус,
  • пополнување пародонтални дефекти во комбинација со продукти кои се користат за водена ткивна и коскена регенерација,
  • како и за пополнување периимплантни дефекти во комбинација со водена коскена регенерација.

Биокомпатибилен, целосно безбеден и сертифициран материјал

MinerOss XP® успешно ги има поминато сите потребни тестирања со кои се потврдува неговата биокомпатибилност и безбедност. Овој материјал ги задоволува најстрогите критериуми и ги поседува сите безбедносни сертификати, издадени од соодветните институции во САД, кои се раководат исклучиво по строго пропишани протоколи. Неколкуте нивоа на тестирања ги вклучуваат анализите на физичките, хемиските и биолошките карактеристики, стабилноста, биокомпатибилноста, токсичноста, стерилноста и безбедноста на материјалот. MinerOss XP® е биокомпатибилен, нетоксичен, и непироген материјал. Целиот процес на производство, од земањето на коската, нејзиното прочистување со вода прочистена од ендотоксини, бактерии и хемиски адитиви, топлинскиот третман за депротеинизација, ситнењето и пакувањето, се одвива во строго контролирани услови. Крајниот производ се стерилизира со гама зраци и истиот е наменет за еднократна употреба. Секоја вирусна или друга микробна контаминација целосно се инактивира во процесот на производство, така што преносот на какви било агенси не е можен.

Како се употребува MinerOss XP®?

По поставувањето соодветна индикација за материјалот и создавањето хируршки услови за негова апликација, потребно е внимателно да се отстрани целото гранулационо ткиво на местото на аугментација кое би можело да интерферира со процесот на регенерација. MinerOss XP® може да се измеша со коскен коагулум, крв од пациентот, физиолошки раствор или автогена коска и потоа се поставува на потребното место, и тоа на добро васкуларизирана коска, а доколку станува збор за кортикална коска, истата се препорачува да се перфорира. Апликацијата на графтот треба да се направи лесно, со стерилен инструмент, со тоа што треба да се избегне притискање и преполнување на дефектот, бидејќи со тоа ќе се наруши спонгиозната градба на графтот, потребна за соодветно создавање на нова коска. Мукопериосталниот флап најдобро е да се сутурира и да се постигне примарно затворање, а доколку тоа не е можно, се препорачува негова понатамошна имобилизација или поставување биоресорптивна мембрана.

Добивањето посакувани резултати кои значат и создавање соодветни услови за понатамошен третман се императив кој е поставен при создавањето на овој производ. Познавањето на процесите и принципите врз кои се потпира коскената регенерација и факторите кои влијаат врз неа во значајно влијае врз изборот на материјалот со кој ќе се пристапи кон реализација на поставената цел. Бидејќи крајната цел на аугментативната терапија е создавање ново коскено ткиво со минимална количина на графт кој ќе остане интегриран после регенерацијата, наведените карактеристики на MinerOss XP®, поддржани со релевантни анализи и потврдени од авторитетни институции, го прават идеален избор на ксенографт во оралната, пародонталната и максилофацијалнанта хирургија.

Автор: др Филип Конески

Categories
Блог

PTFE Coreflon Сутури

corefflonT03

PTFE Coreflon сутури за минимално инвазивна орална хирургија– задолжителен дел во хируршкиот сет

Соодветното зараснување на раните по орално-хируршките интервенции е еден од клучните фактори кои го условуваат нивниот успех. Поставувањето сутури е неизбежен, а често и финален дел на голем број орално-хируршки интервенции. Воспалителните и инфективните компликации, како и естетските проблеми кои можат да се јават во постоперативниот тек, покрај другите фактори, може да бидат предизвикани и да зависат од сутурите, па затоа нивниот избор и почитувањето на техниките и правилата за нивно поставување е од голема важност.

Ресорптивни vs. нересорптивни сутури

На пазарот постојат различни типови сутури, во зависност од материјалот од кој се изработени. Главно, се делат на ресорптивни и нересорптивни. Ресорптивните сутури подлежат на разградба под дејство на ензими кои постојат и се создаваат во самите ткива, па по одреден период комплетно се разградуваат, така што не е потребно нивно отстранување. Нересорптивните сутури пак, е потребно да се отстранат по периодот на заздравување, бидејќи се изработени од материјал кој не може да биде разграден од ензими. Тука спаѓаат сутурите изработени од полиамид (најлон), полипропилен (пролен), полиетилен, поливинилиден флуорид, свила, памук, како и политетрафлуороетилен (PTFE).

Иако ресорптивните сутури игледаат поприфатливи поради отсуството на потребата од нивно отстранување, во оралната хирургија се препорачува употребата на нересорптивни сутури. Тоа е така поради големата акумулација на бактериски плак на ресорптивните сутури, кој може да предизвика воспаление, брзото попуштање на силата на врзување поради процесите на разградба, како и ризикот од пенетрација на микроби и појава на инфекција. Од друга страна, нересорптивните сутури не пропуштаат течности и други материи, а акумулацијата на бактериски плак е минимална.

Сепак, нересорптивните сутури покажуваат и одредени слабости, па оттаму и разнобразноста во материјалите од кои се изработени. Главно, проблемите се однесуваат на недоволната флексибилност на влакната и неможноста за адаптација на различен волумен на ткиво. Поради нивната ригидност, не се секогаш добро прифатени од страна па пациентите, а понекогаш може да направат и иритација и оштетувања на ткивата.

PTFE Coreflon сутури

Сутурите изработени од политетрафлуороетилен (PTFE) се лансирани пред неколку децении, и тогаш биле наменети за интервенции во кардиоваскуларната хирургија, поради биокомпатибилните карактеристики кои ги поседуваат. Денес, PTFE сутурите се достапни и во оралната хирургија, како dPTFE Coreflon, монофиламентни, нересорптивни сутури.

Мазни површини, флексибилност и заштита на раната

Coreflon сутурите се карактеризираат со мазни површини, што е од голема важност за лесно поминување низ ткивата и отсуство на нивна иритација и повреда, бидејќи ткивата во усната празнина се многу осетливи. Имаат флексибилност која е значајна за правилно и одлично ткивно спојување и фиксирање, независно од волуменот на ткивото, кој може да се менува во различните фази на заздравувањето на раната. Конечно, PTFE Coreflon сутурите не претставуваат место за атхезија на плак и бактерии, бидејќи за разлика од првичните PTFE сутури, на површината немаат микропори кои би претставувале место за задршка на микроби, а со ова се обезбедува максимална заштита на раната.

 

Овие карактеристики на Coreflon сутурите ги прават идеални за примена во оралната хирургија, а особено во минимално инвазивната орална и пародонтална хирургија, имплантната хирургија и оние интервенции кои вклучуваат аугментација на коска и поставување заштитни мембрани. Поради мекоста и прилагодливоста, овие сутури гарантира максимален бенефит од спроведената терапија.

coreflon02 coreflon01

Приказ 1. Сутурирање со Coreflon сутура после екстракција и имплантација

coreflon03 coreflon04

Приказ 2. Поставена мембрана и нејзино сутурирање со Coreflon сутура

Дополнителни карактеристики

Техничките карактеристики на Coreflon сутурите дополнително го подобруваат и олеснуваат работењето со нив. Иглата може да биде со округол или рамен пресек и во различна должина, а дебелината на конецот се движи од 3-0 до 6-0. Должината на конецот изнесува 55 цм. Црната боја на иглата ја зголемува видливоста при манипулација во меките ткива, а спојот на иглата со конецот е речиси незабележлив, со што уште повеќе се намалува траумата на ткивата. Препорачаниот чвор е според правилото 3-2-2, со што се добива стабилно врзување кое според клиничките искуства останува исто до крајот на терапијата. Најчесто сутурите се отстрануваат по 7 дена од нивното поставување.

coreflon05

Искуствата на клиничарите кои работат со Coreflon сутурите се исклучително позитивни. Не се свиткуваат, не се заплеткуваат, а како најпозитивна придобивка се посочува нивната можност за прилагодување на променливиот волумен на ткивото, што ги прави т.н. „паметни“ сутури. Земајќи ги предвид сите карактеристики и искуства, со сигурност може да се каже дека еднаш применети, PTFE Coreflon сутурите стануваат задолжителен дел од хируршкиот сет на секој орален хирург.

coreflonT02

Categories
Блог

Mem-Lok супериорна колагена мембрана !

Mem-Lok ресорптивна колагена мембрана – што ја прави супериорна во однос на останатите мембрани од овој тип?

Во оралната хирургија и имплантологија многу често се јавува потребата од аугментација на коска со цел регенерација на коскени дефекти настанати од различни причини. Оваа тераписка процедура е особено корисна при планирање идни реставрации кои вклучуваат вградување дентални импланти, но кога во дадениот момент не постојат соодветни услови за тоа. Протоколите кои се однесуваат на водената коскена регенерација, покрај вградување вештачка коска, вклучуваат и поставување мембрана, чија основна цел е заштита на поставената коска и овозможување соодветна регенерација.

Потребни карактеристики.

На пазарот постојат различни типови мембрани, но од клучно значење е избраната мембрана да ги задоволува потребните стандарди и карактеристики, кои вклучуваат нејзина атхезија на ткивата без мобилност, спречување на разраснување на меко ткиво во коскениот дефект исполнет со коска, лесно работење и биокомпатибилност. Како и да е, технолошкиот напредок овозможува не само овие критериуми задолжително да постојат, туку и постојано да се подобруваат. Генерално, се претпочита примена на ресорптивните мембрани наспроти нересорптивните, поради немањето потреба од нивно отстранување и помалиот морбидитет кај пациентите.

Високо прочистени колагени влакна тип I.

Mem-Lok ресорптивната колагена мембрана е резултат на долгогодишни испитувања и примена на најсовремени методи за подобрување на карактеристиките и добивање посакуван резултат. Добиена е од високо прочистени колагени влакна тип I, што овозможува подолг период на ресорпција и оптимална коскена регенерација. Индикации за нејзина примена се: празни алвеоли после екстракција, синус лифт и синус аугментација, презервација на гребен, коскена аугментација околу импланти, коскени дефекти после одредени патолошки состојби, дехисценции и фенестрации.

Макромолекуларни пори, размена на нутриенти.

Mem-Lok мембраната се карактеризира со макромолекуларни пори кои овозможуваат транспорт и размена на нутритиенти кои се неопходни за соодветно заздравување и регенерација на ткивото, а во исто време низ нив не е овозможено преминување на клетки кои би интерферирале со овие процеси. Ова е од големо значење, ако се има предвид фактот дека постоењето и множењето на клетки од околните меки ткива порано или подоцна доведува до неуспех во коскеното аугментирање.

mem-lok05

26-38 недели период на ресорпција.

Една од клучните придобивки на Mem-Lok мембраната е зголемената стабилност по нејзиното фиксирање и сутурирање. Истражувањата покажале и до четири пати зголемен отпор по применета сила во однос на постоечките мембрани од овој тип, што се должи на густите колагени влакна инкорпорирани во нејзината структура. Покрај тоа, должината на ресорпцијата во in vivo истражувања кај Mem-Lok мембраната изнесувала од 26 до 38 недели, во споредба со 4 до 7 недели кај останатите испитувани мембрани. Овие резултати укажуваат на тоа дека продолжениот период на ресорпција ќе ја зголеми ефикасноста на мембраната како клеточна бариера, а со тоа ќе осигура и поефикасна регенерација.

Мемориски ефект.

Конечно, Mem-Lok мембраната е лесна за работа бидејќи одлично се адаптира на различни коскени дефекти, што само по себе е важно за обезбедување на интегритетот и волуменот на поставениот коскен материјал, а со тоа и за предвидување на позтивни тераписки резултати. Лабораториските испитувања и клиничките студии кои следат различни и многубројни случаи, покажуваат дека оваа мембрана моментално е супериорно решение во примената на аугментативните техники.

АВТОР: др Филип Конески.

Categories
Блог

Дентални импланти обработени со Laser-lok технологија – нов стандард во имплантологијата

Денталните импланти станаа многу популарен и успешен метод со кој се враќа функцијата и естетиката после губење на забите. Успехот се заснова на нивната способност да се интегрираат во коската и меките ткива, иако сè уште тој не изнесува 100%.

На почетокот, денталните импланти се изработувале со мазна површина, но подоцна се пристапило кон нејзина механичка обработка, со цел подобро осеоинтегрирање на имплантот, т.е. подобро поврзување со коскеното ткиво. Обработката ја зголемува површината неколкукратно, со што се овозможува многу поефикасна атхезија на клетки, фибрински матрикс, екстраклеточни матрикс компоненти, како и постабилна механичка врска, споредено со мазните површини.

Користејќи ги технолошките придобивки на модерното време, обработката на површината на имплантите постојано се усовршувала, па така, денес, врвен метод на ваква обработка претставува Laser-Lok технологијата.

Со оваа софистицирана технологија, преку ласерска аблација, на површината на имплантот се прават микроканали со големина од 8 до 12 микрони, што всушност ја претставува големината на клетките. Овие високо-конзистентни микроканали се оптимални за припојување и организација на остеобласти и фибробласти, клетки кои се одговорни за создавање коска и сврзно ткиво. Претходните методи на обработка (хемиски и механички) создаваа одредени нерамнини и канали на површината, но нивната големина и распоред сепак не беа целосно оптимизирани и контролирани.

Постојат голем број лабораториски и клинички истражувања кои ја проучувале оваа проблематика. Микроскопските испитувања покажале значително подобра врска меѓу имплантот и околната коска кога тој е обработен со Laser-lok технологијата, споредено со мазните импланти или оние обработени со други методи. Ова е поддржано и со клинички испитувања, кои покажуваат поголем период на успех на имплантите чија површина е обработена на ваков начин. Тоа се објаснува со поголемата стабилност и цврстата врска која започнува да се формира веднаш после поставувањето на имплантот во коската.

Еден од најголемите проблеми кои се јавуваат при терапијата со импланти е периимплантитисот, што претставува воспаление на ткивата околу имплантот, а тоа резултира и со губиток на коска. Постои и т.н. физиолошко губење на коска, кое се смета за нормален процес и истото е прифатливо, но треба да се предвиди пред спроведување на терапијата. Проблемот со периимплантитисот, меѓу другото, настанува и поради непостоење на соодветна заштитна бариера помеѓу имплантната површина и оралната празнина.

Со цел надминување на овој проблем, Laser-lok технологијата е примената и на површината на абатментот, т.е. делот кој се надоврзува на имплантот и врз кој се поставува идната протетичка конструкција. Со тоа се овозможуваат идеални услови за формирање сврзно-ткивна бариера, т.е. припојување и раст на соодветни сврзни клетки и ткиво, кое нема да овозможи директен контакт меѓу коската и оралната средина, т.е. бактериите, а со тоа и се намалува можноста за појава на воспаление и губиток на коска. Истражувањата покажале дека губитокот на коска кај поставените импланти кои се обработени со Laser-lok технологија е трипати помал, споредено со имплантите обработени со други методи. Значајно помал е и процентот на периимплантитис кај имплантите чии абатменти се обработени со Laser-lok.

Laser-lok технологијата, базирана на концептите на регенеративната медицина, овозможува поинакво ниво на клеточно однесување и организирање. Со тоа се менува и парадигмата за имплантната површина, а соодветните и релевантните научни истражувања покажаа дека клеточниот и ткивниот одговор сепак може да биде контролиран и попредвидлив, со што се зголемува и процентот на успех на имплантната терапија.

АВТОР: др Филип Конески.