Протетика

Дентални протетски техники

Разгледајте ги протетските техники за работа со BioHorizons абатментите. BioHorizons нуди широка гама на абатменти за различните потреби и состојби на пациентите, вклучително и универзалниот 3inOne абатмент, и практичниот систем за поставување Simple Solutions. (повеќе)

Multi-unit
Multi-unit ангулирани абатменти од BioHorizonsMulti-unit системот нуди можност за интервенција дури и при најсложените случаи на беззабост. Со големиот избор на ангулирани абатменти, височини на вратот и дијаметри на платформата, системот гарантира задоволување на потребите на Вашите пациенти, подобро од било кој друг систем. Интелегентниот дизајн и различноста на Multi-unit абатментите нудат леснотија при хируршките интервенции. (повеќе)
Laser-Lok естетски абатменти
Ласерски обработени естетски абатменти за импланти

Естетските абатменти со Laser-Lok површина се користат за ставање протези на еден или повеќе заби, наместени со цементирање во високо естетската зона. Овие абатменти се направени да се постават заедно со имплантот, или при повторното отварање и си остануваат на своето место при крајното поставување.25,26 Надворешната страна на абатментите е подобрена со патентираната технологија за обработка на површината, Laser-Lok, за да (1) се воспостави и поддржи врската со меките ткива, (2) се овозможи биолошко поврзување, (3) кое што ја заштитува кресталната коска.

Simple Solutions со Laser-Lok абатменти
Simple solution абатменти од BioHorizons

Simple Solutions со Laser-Lok абатментите се направени да се поставуваат заедно со имплантот или при отварањето и си остануваат на своето место, при последното поставување. Тоа ја воспоставува и одржува врската со меките ткива. Поставувањето на Simple Solutions абатментите може да се оствари со три посети. (повеќе)

3-in-One Abutments
3inOne флексибилни абатменти

3inOne абатментите се нај-флексибилните за работа бидејќи ги содржат следните три функции (1) монтирање на имплантот, (2) трансфер и (3) финален абатмент. Се нудат посебно или во комплет со Tapered Internal, Internal и External. (повеќе)