Categories
Едукација За доктори

Chamber Course in Implant Surgery 3rd Edition

Day One 27.03 – 10am

 • A brief history of the dental implant surgery evolution
 • Dental implants types and endooseal implants classification
 • Aspects on implant design and implant surface
 • Biological basics of osseointegration
 • Healing of the peri-implant mucosa
 • Primary and secondary stability of implants
 • Overview to the relations with anatomic close vital structures in implant surgery.

BHFacebookCoverSpiralock

Day two 28.03 – 10am

 • Planning of dental implants placement (embedding)
 • Contemporary visualization. Computer guided Implants insertion
 • Flap Design
 • Surgical Protocol presentation
 • Implants success criteria
 • BIOHORIZONS portfolio and innovative implant surgery set presentation

PRACTICAL WORK

Within the second day of this course, participants will have the practical work with dental implants placement on studio models. Working with micro motors, implant bed preparation, implant placement and removal (implanting and explanting) and pre-prosthetic preparation.

Organizing workspace, assisting and needed instrument-kit.

INSTRUCTOR

Kameren

Assoc. Prof. Dr. Daniela Veleska-Stevskoska is permanently employed at the Faculty of Dentistry, University Sts.,,Cyril and Methodius” and Oral Surgery Clinic at  University Dental Clinical  Center ,,St. Panteleimon” since 2001. She completed her specialist studies in Oral Surgery in 2006. She received her Master’s Degree in 2008, while defending her doctoral thesis in the field of Oral Surgery in 2013, earning the title of Doctor of Dental Science. She is promoted in associate professor of oral surgery and implantology in 2019. Her scientific works and titles in  2018 are verified by the Canadian WES (World Education Services) and by the American ECE in  2009 (Educational Credential Evaluators, USA).

Dr. Daniela Veleska-Stevskoska is author of more than one hundred scientific works. All skills in the field of implant dentistry she has acquired  in close collaboration with Prof. dr. Nikolay Popov, Member of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts, Prof. dr. Jamie Lozada, Head of Department of implant dentistry at Loma Linda University in California; dr. Branimir Kirilov former assistant professor in Medical University in Sofia and owner of private dental office-Medical Dent; Prof. dr. Aleksa Markovic, from the University of Belgrade; Director of Biohorizons Mr. Steve Bogan, Dr.Choukroun from France, and many other prominent domestic and international authorities in the field of implant dentistry and oral surgery. Constantly she is engaged as a specialist and associate professor in oral surgery and implant dentistry at the University Clinic of Dentistry at UKIM.

Location and Date

Public Room st. 50 Divizija, Skopje, Macedonia.

 • 27.03 10.00 – 15.00
 • 28.03 10.00 – 15.00

Location: Show location on your device!

Price

The two days course in implant surgery costs:  269 Euros + 18%VAT.

Early registration discount by 18 March: -30%: 189 Euros + 18% VAT.

Team of 2 or more additional discount 10% (170 Eur + 18%VAT each.)

Registration available on:

https://forms.gle/UQoPtFKJUovcySus9

or doctor@vesica.mk // +389 2615600 // +389 70377720

Categories
Блог

Mem-Lok супериорна колагена мембрана !

Mem-Lok ресорптивна колагена мембрана – што ја прави супериорна во однос на останатите мембрани од овој тип?

Во оралната хирургија и имплантологија многу често се јавува потребата од аугментација на коска со цел регенерација на коскени дефекти настанати од различни причини. Оваа тераписка процедура е особено корисна при планирање идни реставрации кои вклучуваат вградување дентални импланти, но кога во дадениот момент не постојат соодветни услови за тоа. Протоколите кои се однесуваат на водената коскена регенерација, покрај вградување вештачка коска, вклучуваат и поставување мембрана, чија основна цел е заштита на поставената коска и овозможување соодветна регенерација.

Потребни карактеристики.

На пазарот постојат различни типови мембрани, но од клучно значење е избраната мембрана да ги задоволува потребните стандарди и карактеристики, кои вклучуваат нејзина атхезија на ткивата без мобилност, спречување на разраснување на меко ткиво во коскениот дефект исполнет со коска, лесно работење и биокомпатибилност. Како и да е, технолошкиот напредок овозможува не само овие критериуми задолжително да постојат, туку и постојано да се подобруваат. Генерално, се претпочита примена на ресорптивните мембрани наспроти нересорптивните, поради немањето потреба од нивно отстранување и помалиот морбидитет кај пациентите.

Високо прочистени колагени влакна тип I.

Mem-Lok ресорптивната колагена мембрана е резултат на долгогодишни испитувања и примена на најсовремени методи за подобрување на карактеристиките и добивање посакуван резултат. Добиена е од високо прочистени колагени влакна тип I, што овозможува подолг период на ресорпција и оптимална коскена регенерација. Индикации за нејзина примена се: празни алвеоли после екстракција, синус лифт и синус аугментација, презервација на гребен, коскена аугментација околу импланти, коскени дефекти после одредени патолошки состојби, дехисценции и фенестрации.

Макромолекуларни пори, размена на нутриенти.

Mem-Lok мембраната се карактеризира со макромолекуларни пори кои овозможуваат транспорт и размена на нутритиенти кои се неопходни за соодветно заздравување и регенерација на ткивото, а во исто време низ нив не е овозможено преминување на клетки кои би интерферирале со овие процеси. Ова е од големо значење, ако се има предвид фактот дека постоењето и множењето на клетки од околните меки ткива порано или подоцна доведува до неуспех во коскеното аугментирање.

mem-lok05

26-38 недели период на ресорпција.

Една од клучните придобивки на Mem-Lok мембраната е зголемената стабилност по нејзиното фиксирање и сутурирање. Истражувањата покажале и до четири пати зголемен отпор по применета сила во однос на постоечките мембрани од овој тип, што се должи на густите колагени влакна инкорпорирани во нејзината структура. Покрај тоа, должината на ресорпцијата во in vivo истражувања кај Mem-Lok мембраната изнесувала од 26 до 38 недели, во споредба со 4 до 7 недели кај останатите испитувани мембрани. Овие резултати укажуваат на тоа дека продолжениот период на ресорпција ќе ја зголеми ефикасноста на мембраната како клеточна бариера, а со тоа ќе осигура и поефикасна регенерација.

Мемориски ефект.

Конечно, Mem-Lok мембраната е лесна за работа бидејќи одлично се адаптира на различни коскени дефекти, што само по себе е важно за обезбедување на интегритетот и волуменот на поставениот коскен материјал, а со тоа и за предвидување на позтивни тераписки резултати. Лабораториските испитувања и клиничките студии кои следат различни и многубројни случаи, покажуваат дека оваа мембрана моментално е супериорно решение во примената на аугментативните техники.

АВТОР: др Филип Конески.

Categories
Биолошки материјали За доктори

Mem-Lok® Resorbable Collagen Membrane

Mem-Lok
 • Очекуван период на ресорпција от 26 – 38 недели; Останатите производители нудат ресорбирачки период од 3-8 недели; Ова ја прави Mem-Lok мембраната супериорно решение.
 • Макромолекуларната пропустливост (површини од величина на природните пори) дозволува размена на важни хранливи материи за време на процесот на заздравување.
 • Адаптивност кон различни коскени дефекти – мемориски ефект на формата.
Апликација
 • екстракциони џебови
 • синусна аугментација
 • зачувување на алвеоларен гребен
 • коскена аугментација околу имплантите
 • коскени дефекти
 • пери-имплантитни коскени дефекти околу имплантот
Membranes