Categories
Биолошки материјали За доктори

MinerOss®

MinerOss® Cortical

Цврстината на кортикалниот алографт е идеална при процедури каде структурниот интегритет и долгорочната стабилност се од клучно значење за правилна регенерација. MinerOss Кортикалис е достапна со големина на честичка од  300-1000 микрони, за да обезбеди непречено функционирање и брза хидратација.

minerosscortic

 

Индикации за употреба:

 • екстракциони џебови
 • коскена аугментација околу имплантите
 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синус аугментација

 

MinerOss® Cancellous

MinerOss Спонгиоза претставува минерализирана алографтна спонгиозна коскена честичка. Остеокондуктивните својства, со краткото време за ремоделирање на коската овозможуваат ненадејна реваскуларизација и предвидливи резултати. Со димензии од 300-1000 микрони, MinerOss спонгиоза нуди одлична коскена регенерација.

minerosscancel

Индикации за употреба:

 • коскена аугментација околу имплантите
 • екстракциони џебови
 • графт при поставување на дентални импланти
 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синусна аугментација

 

MinerOss® Cortical & Cancellous

Е развиен за решавање на широк спектар од клиничките решенија, MinerOss е мешавина од алографтни минерализирани честички од кортикалис и спонгиоза. Комбинацијата од спонгиоза и кортикалис формира остеокондуктивна основа за  зголемување на коскениот волумен и подготовка на местото за успешно поставување на денталниот имплант.

 • Помага во формирањето на коската, преку задржување на природните остеокондуктивни својства;
 • Обезбедува предност на комбинација на кортикални и спонгиозни честички во еден пакет;
 • Одлична механичка стабилност за цвртина и структура, за време на процесот на формирање на нова коска.

mineross_cortcanc

Индикација за употреба:

 • зачувување на алвеоларен гребен
 • синус аугментација
 • коскени дефекти
 • коскена аугментација околу имплантите
 • графт при поставување на дентални импланти
 • употреба во комбинација со Grafton DBM